Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Platforma Szkoleniowa Abimar

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej – Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu Platforma Szkoleniowa Abimar dostępnego pod adresem: https://edukacja.abimar.pl.
 2. Korzystając z Serwisu akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem: https://edukacja.abimar.pl/regulamin oraz naszą Politykę prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem: https://edukacja.abimar.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Właścicielem Serwisu Platforma Szkoleniowa Abimar jest firma Abimar ul. Henryka Sienkiewicza 56, 42-400 Zawiercie, tel.: +48 696 655 124, e-mail: szkolenia@abimar.pl, REGON 364474641, NIP 6491552840 (dalej – Usługodawca).
 4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową.
 5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. W szczególności przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu nauczania (dalej – Usługa), zamówionych szkoleń w Serwisie Platforma Szkoleniowa Abimar.
 7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
  • proces nauczania realizowany w ramach Serwisu Platforma Szkoleniowa Abimar w spersonalizowanym dla każdego użytkownika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości,
  • szkolenia mające postać elektronicznych materiałów zawierających wykłady, zdjęcia, wideo, dokumenty elektroniczne, testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca,
  • certyfikat ukończenia szkolenia dostępny po pozytywnym zaliczeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu wymogów formalnych ukończenia danego szkolenia, w języku polskim w formie elektronicznego suplementu (dokument PDF).
 8. Warunkiem korzystania z Serwisu, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 9. Konto Użytkownika jest to przestrzeń Serwisu dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Profil Publiczny – sekcja Serwisu, w której użytkownik może stworzyć swoją osobistą wizytówkę zawierającą dane takie jak: informacje o sobie, zdobyte umiejętności, certyfikaty, strona www, konta w mediach społecznościowych.

II. Wymagania techniczne

 1. Serwis wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności serwisu możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać ogólne minimalne wymagania techniczne.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

III. Konto użytkownika

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Usług.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika w Serwisie może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika, jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Założenie konta w Serwisie. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji.
 5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 6. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji nauczania i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyłączeniem sytuacji związanych z błędami pisowni (tzw. literówek).
 7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 12. Umowa na korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail Usługodawcy lub osobiście, w panelu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”.
 14. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Serwis zbiera szczegółowe dane o postępach nauki, w tym informacje na temat obejrzanych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych zadań.
 15. Dane związane z procesem nauczania Użytkownika są archiwizowane w Serwisie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

IV. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ze względu na spersonalizowany charakter Serwisu, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka Usługi,
  • wybór rodzaju płatności,
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podawana jest w ramach Serwisu. Podane ceny szkoleń uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  • szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line,
  • przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach Serwisu.
 5. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 6. W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi w Serwisie oraz postanowieniami Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika w Serwisie.
 10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 11. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Serwisu aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 12. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia w Serwisie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 13. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 14. Regulaminowy maksymalny okres przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika wynosi 12 miesięcy, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy lub do momentu pozytywnego zaliczenia i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.
 15. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

V. Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach Serwisu, na własne konto,
  • dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie nauczania,
  • otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych warunków formalnych,
  • uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu,
  • brania udziału w organizowanych Programach Lojalnościowych, których warunki i regulamin będą zamieszczane na stronach Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia,
  • przestrzegania pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach w Serwisie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach Serwisu materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z Serwisu do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania poszczególnych lekcji i testów.
 7. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 9. W razie naruszenia postanowień niniejszego Rozdziału Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

VI. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  • wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,
  • używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  • narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Wskutek usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika Serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres e-mail: szkolenia@abimar.pl, korespondencyjny Usługodawcy podany powyżej.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego Rozdziału mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony pozyskiwanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Serwis zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://edukacja.abimar.pl/polityka-prywatnosci.

IX. Moderowanie publikowanych treści

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia moduł Profil Publiczny użytkownika.
 2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
  • wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
  • wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
  • wiadomości mogących naruszać dobre imię Serwisu lub osób trzecich,
  • wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów.
 3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane lu usunięte.

X. Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi certyfikatu ukończenia szkolenia, po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://edukacja.abimar.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.

Data aktualizacji regulaminu: 01.03.2022 r.